حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 1 الی 16 کالا از 459 ( 29 صفحه)
بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

VINNAPAS 5014 F یک دیسپرسیون پودر پلیمری نرم به اصلاح RDP یا  Redisersible Powde Polymers بر اساس وینیل استات و اتیلن با خاصیت نرم شدن فوری به ویژه برای سیستم های قابل پمپاژ است.

VINNAPAS 5014 F یک پودر کوپلیمر وینیل استات و اتیلن است. این ماده در آب پراکنده شده و همچنین به عنوان یک افزودنی نرم کننده بسیار موثر عمل می کند. VINNAPAS 5014 F برای فرمول بندی سیستم های کفپوش سیمانی مانند ترکیبات کف خود تراز کننده ایده آل است. VINNAPAS 5014 F حاوی یک پرکننده معدنی خوب به عنوان یک عامل آنتی بلاکینگ است و بدون افزودن حلال های آلی ، نرم کننده ها و عوامل تشکیل دهنده فیلم تولید می شود.

 

VINNAPAS 5014 F یک چسب پلیمری آلمانی سخت با کیفیت بالا است و همچنین یک افزودنی پلاستی سایزری بسیار موثر است. هنگامی VINNAPAS 5014 F به مخلوط اضافه می شود ، نیازی به افزودن پلاستی سایزرهای تجاری نیست. VINNAPAS 5014 F به ویژه برای فرمولاسیون ترکیبات کف خود تراز شونده مناسب است.

Vinnapas 5014 F جدید دو عملکرد را در یک ترکیب می کند ، زیرا نه تنها یک چسب پلیمری بلکه یک فوق روان کننده است. Vinnapas 5014 F جدید باعث افزایش پایداری ترکیب در برابر آب اضافی و کاهش انقباض ملات های سیمانی می شود. رئولوژی نازک شدن برشی Vinnapas 5014 F ویژگی های پمپاژ را برای کاربرد ماشین بهبود می بخشد. این ایده آل برای فرمول بندی ترکیبات خودکار تراز شونده کارآمد و قابل پمپاژ است.

لاتکـس، دیسپرسیون کلوئیـدی ذرات پلیمـری بـا قطـر چنـد صـدنانومتــر در آب اســت کــه در صــورت پايــداری، باوجــود حــرکات براونــی  Brownian Motion در اثــر عــدم تعــادل  نیــرو بیــن ذرات کلوئیــدی و مولکول  هــای حــال محیــط، در درازمــدت ته  نشــین نمی شــود .مصــرف لاتکــس در  سراســر جهــان بــه طــور چشــمگیری افزايــش يافتــه اســت.  تولیـد لاتکـس در سـال 1995  شش میـون تـن بـوده و امـروزه  بــه بیش از  25 میلیــون تــن در ســال رســیده اســت. لاتکــس را  می تــوان از طريــق پلیمری شــدن امولســیونی طیــف وســیعی  از مونومرهــا ماننــد  اکریلات (متیــل متاکريــات، بوتیــل اکريـات، اتیـل هگزيـل اکريـات،) اسـتايرن، وينیـل اسـتات، بوتــادی ان و همچنیــن کوپلیمرهــا تهیــه کــرد. بهره گیــری از سـامانه های پايـه آبـی بـه دلیـل رفـع مشـکل اشـتعال پذيری و سـمیت ناشـی از حال هـای  فـرار آلـی از يک سـو و کاهش  هزينــه از ســوی ديگــر، توجــه محققــان و صنعتگــران را بــه  خــود جلــب کــرده اســت. لاتکس هــا در زمینه  هــای متنــوع  همچــون داروســازی، رنــگ، پوشــش، جوهرچــاپ، درزگیــر  و افزودنــی ســاختمانی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.بــه عــاوه، بــه دلیــل گرانــروی کــم دیسپرسیون  هــای لاتکســی،  می  تــوان از مقــدار بیشــتری جامــد اســتفاده کــرد. ايــن امــر بــه کاهــش زمــان فراينــد پوشــش دهی زيرآينــد می انجامــد.  ايــن ذرات معمــولاً حــدود  50درصــد از وزن دیسپرسیون را  تشــکیل می  دهنــد . بــه منظــور بهبــود خــواص ايــن  پوشــش ها،  عمومــا از دو پلیمــر بــا دمــای انتقــال شیشــه ای   Tg ، Glass Transition پايیــن و بــالا اســتفاده می شــود  کــه جــزء دارای  Tgپايیــن مســئولیت جلوگیــری از رشــد  تــرک و اتلاف انــرژی ضربــه بــه صــورت گرمــا و جــزء  دارای   Tgبــالا مســئولیت حفــظ خــواص مکانیکــی فیلــم  را بــر عهــده دارد. بــه منظــور تشــکیل فیلــم يکپارچــه  لاتکســی کنتــرل عواملــی همچــون پايــداری، قابلیــت تغییــر شـکل، مـدول و قابلیـت ائتـاف ذرات ضـروری اسـت.در غیــر ايــن صــورت، احتمــال ايجــاد شکســت هايی نظیــر ترک خوردگـی، خـرد شـدن و چروکیدگـی در سـطح وجـود دارد. بـا طراحـی مناسـب اجـزا و شـرايط خشـک شـدن ايـن ســامانه ها می تــوان از مزايــای متعــدد  آنهــا بهــره بــرد. 

تماس بگیرید

بدون امتیاز

این محصول از لحاظ عملکردی مشابه بهبوددهنده چسبندگی Eastman CPO 343-3 شرکت ایستمن می باشد.

HARDLEN® Adhesion Promoters:

HARDLEN® is resin grafted with Chlorine/and (or) maleic anhydride (CPO). HARDLEN® is designed to bond to polypropylene and other olefin-based (low surface energy) substrates including ABS, EPDM, PE, TPO, steel, and aluminum.

 

Advantages:

Adds adhesiveness to polyolefin without corona treatment, flame treatment, or any other surface treatment.

 

Can be blended with other resins, and used as pigment dispersed type coatings, ink vehicles, and other types of adhesives.

 

Our water-based and solvent-based products can be custom formulated to meet specific application requirements for viscosity, molecular weight properties and other performance standards such as weathering, humidity, water, alcohol and gasoline resistance.

 

Applications:

Paints:

OEM bumper primer, Refinish, Automotive interior paint, Spray paint (house, industrial)

 

Adhesives:

Automotive interior adhesive Metal paints and coatings =washer primer, Al Pouch (Aluminum foil+ PP film), Lithium ion battery package Roofing (TPO+ textile) Glass and TPO for Automotive (AGT)

 

Coatings:

UV-primer, Inks, hot-stamping, hot-melt, co-extrusion laminations, and WPC (wood deck plastic composite), Surface coatings of PP films

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

SILRES® BS 1306 is a solventless water-thinnable emulsion of a polysiloxane modified with functional silicone resin. It is an additive used in the manufacture of aqueous masonry coatings and aqueous primers to enhance water repellency, water resistance and water-vapour permeability. It also improves the processability and antiblock characteristics of the aqueous coatings. It is applied in coatings, facade coatings, plasters, silicate, silicate emulsion paints and silicone resin emulsion paints.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

امروزه كاربرد پوششهاي رسانا جريان الكتريكي آنتي استاتيك به ويژه كفپوش هاي آنتي استاتيك در حال افزايش است. گسترش روزافزون و همه جانبه صنايع الكترونيـك و ديگـر صـنايع وابـسته در همـه ابعـاد زندگي روزانه بشر، توسعه و تحقيق براي يافتن راهها و تركيبات جديد، ومـو ثر و در عـين حـال بـا قيمـت مناسـب بـراي توليـد پوشـشهـاي آنتي استاتيك، امري غير قابـل اجتنـاب مـيباشـد. زيـرا پوشـشهـاي پليمري رايج نظير اپوكسي ها، پلي يورتانها ذاتاً خاصيت حبس كنندگي بار الكتريكي را دارند.

پوششهاي آنتي استاتيك را ميتوان با انجام اصلاحات و تغييراتـي به عنوان پوششهاي مانع ايجاد تداخل امواج نيز به كار برد.
علل اصلي استفاده از اين پوششها شامل موارد زير ميباشد .
- تجمع گرد و غبار روي سطح و تأثير منفي بر نماي ظاهري.
- تاثير بـر عملكـرد دسـتگاههـاي الكترونيكـي، تخريـب قطعـات و دستگاههاي الكترونيكي حساس به شوك
- از دست رفتن اطلاعات موجود بر روي حافظه ها
- ايجاد صدمه و جراحت ناشي از شوك الكتريكي
- بروز انفجار و آتش سوزي در انبارهاي تسليحات، آشيانه هاي هواپيما و محيطهاي حاوي مواد قابل انفجار

فرآيند ايجاد بار الكتريكي ساكن بسيار ساده است بدين صورت كه هرگاه دو سطح ناهمسان در تماس با يكديگر قرار بگيرند و بـه عبـارت بهتر ميان آنها اصطكاك وجود داشته باشد، بار الكتريكي ساكن ايجـاد مي .شود حتي هنگام راه رفتن بر روي سطوح داراي كفپوش به آساني بار الكتريكي سـاكن ايجـاد مـيشـود. امـا در صـورتي كـه كفپوش و ماده چسبنده آن به زمين رسانا باشند بار الكتريكي توليـد شده به سادگي به زمين منتقل مي شود. اگر كفپوش و ماده چـسبنده آن داراي مقاومت الكتريكي بالايي باشند، بار ساكن ايجـاد شـده روي سطح باقي ميماند و خطر ايجاد مي كنـد. در نتيجـه بـه پوشـشي كـه داراي ميزان خاصي از هدايت الكتريكي باشـد و بتوانـد بـار الكتريكـي سـاكن ايجاد شـده را بـه زمـين هـدايت يـا پخـش نمايـد پوشـش آنتي استاتيك گفته مي شود.

پوششهاي آنتي استاتيك برحسب ميزان هدايت الكتريكي به سـه دسته زير تقسيم ميشوند:
 

رسانای جریان الکتریکی 2.5*10^4-10^6  اهم

پخش کننده بار الکتریکی 10^6-10^9  اهم

نارسانا  10^9< اهم

ما از نظر تئوري اساساً سـه روش جهـت افـزايش ميـزان هـدايت  الكتريكي يك پوشش وجود دارد :

- استفاده از پليمرهاي ذاتاً رسانا به عنوان ماتريس اصلي پليمري

-افزايش و تركيب مواد افزودني رسانا در شبكه پليمري

-تركيب دو روش فوق

در ميان روشهاي فوق استفاده از مواد افزودنـي رسـاناي جريـان الكتريسيته مانند پودرهاي فلزي، گرافيت، دوده (کربن بلک)و اخيـراً نانولولـه كربن داراي كاربرد صنعتي قابل توجهي است.

 

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

ضدشره Dapro BEZ 75 مانع از شره رنگ و رسوب پیگمنت و فیلرها در پوشش می شود . ضدشره Dapro BEZ 75 قابل کاربرد برای تمامی رنگهای پایه حلال آلکیدی ، اپوکسی ، نیتروسلولزی ، آلکید ملامین ، کلروکائوچو می باشد.میزان مصرف ضد شره Dapro BEZ 75  بین 0.2 الی 1 درصد وزن کل فرمولاسیون است.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

Dispex® Ultra PA 4550 is a clear, slightly yellowish liquid high-molecular-weight dispersing agent. This product stabilizes the pigment dispersion of inorganic and organic pigments and improves gloss, color strength, flocculation stability, and anti-flooding behavior. Dispex® Ultra PA 4550 is pH-independent and has a broad compatibility in most commonly used water-based coatings. It is completely water-soluble and does not need to be neutralized.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

EFKA® FA 4671 helps to prevent interfacial tension between the hydrophilic pigments/extenders and the binders. This results in reduced dispersion time, stabilization of the pigment dispersion, decreased flooding of pigments, and prevention of hard sedimentation. This product is an alkylol ammonium salt of a high-molecular weight carboxylic acid. EFKA® FA 4671 is suitable for use in low or high-polarity solvent systems as well as water-based coatings. It is used to reduce flooding and settling in non-polar systems e.g. air drying alkyd paints. It is an effective anti-settling agent in wash and shop primers. It improves the color acceptance of tinting bases in white latex paints, resulting in higher pigment efficiency.

تماس بگیرید

بدون امتیاز


EFKA® PU 4047 is a modified polyurethane that improves gloss and reduces flooding problems. It gives higher color strength and lower viscosity. This product is used for all kinds of solvent borne coatings as well as pigment concentrates. The higher molecular weight of EFKA® PU 4047 compared to EFKA® PU 4046 gives stronger deflocculation results with some organic pigments and carbon blacks. In spite of its higher molecular weight, EFKA® PU 4047 has a wide compatibility with all kinds of resins. Pigment concentrates based on EFKA® PU 4047 show lower viscosity than concentrates made with any other EFKA® polymeric dispersants and can even be used in pure let downs based on white spirit.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

EFKA® PB 2744 is an ultra low VOC de-aerator providing excellent efficiency as well as long-term persistency and effectiveness against macro and micro-foam. Recommended for clear and pigmented resin systems, and compatible in high solids 2K polyurethane, 2K epoxy and UV coatings. Especially suitable for high solids

industrial flooring.

 شرکت BASF اخیرا ضد کف جدیدی برای سامانه های پوششی ۱۰۰ درصد جامد معرفی است. این ضد کف جدید که با نام تجاری EFKA PB2744 به بازار عرضه شده است بر پایه ترکیبات پلیمری بوده و حاوی مقادیر کمی سیلیکون می باشد. 
EFKA PB2744 دارای VOC بسیار پایینی می باشد. این ضد کف دارای کارایی عالی در برابر کف های ماکرو و میکرو می باشد. این ضد کف باعث همتراز شدن و هموار شدن سطح نیز می گردد. همچنین پایداری تحت تنش برشی و شرایط انبارداری را بهبود می بخشد. EFKA PB2744 بطور ویژه برای فرمولاسیون های کف صنعتی طراحی شده است. از آنجا که دارای VOC بسیار پایینی می باشد با بیشتر استاندارد های زیست محیطی مطابقت دارد و نیازی به برچسب مواد خطرناک ندارد. EFKA PB2744 عملکرد بسیار خوبی در پوشش های کف پلی اورتان دو جزئی ایجاد می کند. همچنین در فرمولاسیون پوشش های کف اپوکسی نتایج عالی ایجاد می کند. سایر کاربرد های این ضد کف عبارتند از پوشش های صنعتی با جامد بسیار بالا و پوشش های سخت شونده با اشعه یو وی.

تماس بگیرید

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader