حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 1 الی 16 کالا از 470 ( 30 صفحه)
بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

این تاخیراندازشعله هالوژنه بر پایه تترا برمو بیسفنول آ با خلوص بالا می باشد.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

Omnirad 819 یک شروع کننده نور همه کاره برای پلیمریزاسیون رادیکال رزین های غیر اشباع در مواجهه با نور UV است. این به ویژه برای فرمولاسیون های رنگدانه سفید، پخت سیستم های پلی استر/استایرن تقویت شده با الیاف شیشه و برای پوشش های شفاف برای استفاده در فضای باز در ترکیب با تثبیت کننده های نور مناسب است. پخت بخش ضخیم نیز با این شروع کننده نور امکان پذیر است.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

افروزدنی همتراز کننده و ضدخش WorleeAdd 315   آلمانی

ویژگی های محصول:

  • ایجاد خواص ضد خش
  • بهبود تر شدن زیرآیند
  • ایجاد جریان پذیری عالی در پوشش
  • افزایش براقیت
  • مانع از پوست پرتقالی شدن و ایجاد دهانه آتشفشانی در پوشش ها
  • قابل استفاده در محصولات پایه حلال و پایه آب
  • عدم تاثیرات منفی در چسبندگی بین لایه ای
  • عدم ایجاد کدری در کلیر کوت ها

این افزودنی از لخاظ عملکردی مشابه BYK 315  می باشد.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

هاردنر دزمودور Desmodur Z 4470 BA یک ایزوسیانات بر پایه ایزو فوران دی ایزوسیانات تری مر می باشد که برای پوشش های مقاوم به نور UV و مقاوم به عوامل جوی کاربرد دارد. بیشتر در رنگهای اتومبیلی، رنگ برای سطوح پلاستیکی و رنگ های صنعتی و همچنین اصلاح سایر رزین ها مورد استفاده قرار می گیرد . ویزگی بارز ا هاردنر دزمودور Desmodur Z 4470 BA خیلی سریع خش شدن آن می باشد.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

دیسپرس کننده و ترکننده Byk w 996  جهت پخش و یکنواخت کردن عالی و مانع از دلمه شدن پودرهای معدنی در داخل رزین های پلی استر و اپوکسی کاربرد دارد. دیسپرس کننده و ترکننده Byk w 996  بیشتر جهت تولید محصولاتی از قبیل بتونه ها (بتونه سنگی) ،چسب ها و درزگیرها بر پایه رزین های اپوکسی و پلی استر کاربرد دارد.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

BYK®-141 is a solution of foam destroying polymers and polysiloxanes. This product is used in general industrial coatings, paper coatings, flooring systems and curtain coatings for wooden substrates. Preferred binders are oil-free polyesters, vinyls, polyurethane, epoxy esters, nitrocellulose, and acid-curing systems.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

 

HARDLEN CY-9124P is an adhesion promoter for polyolefin. It has a good adhesion to Polypropylene, TPO and EPDM. Main characteristics of HARDLEN CY-9124P are: good adhesion to PP, TPO (Thermoplastic Olefin Elastomer), PP/EPDM, EPDM and Metal substrates without some physical and chemical pre-treatments, such as "framing treatment", Good interlayer adhesion between primer and top-coat paint such as 2K system using Polyurethane, Excellent resistance against Water, Humidity and Gasoline after top-coating, Easily soluble in toluene, hydrocarbons, also soluble in cyclic hydrocarbons and easy dissolving in non-aroma solvents such as Methyl-cyclohexane or Ester mixture. This product is available in Europe and North America.

این محصول از لحاظ عملکردی مشابه بهبوددهنده چسبندگی Eastman CPO 343-3 شرکت ایستمن می باشد.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

VINNAPAS 5014 F یک دیسپرسیون پودر پلیمری نرم به اصلاح RDP یا  Redisersible Powde Polymers بر اساس وینیل استات و اتیلن با خاصیت نرم شدن فوری به ویژه برای سیستم های قابل پمپاژ است.

VINNAPAS 5014 F یک پودر کوپلیمر وینیل استات و اتیلن است. این ماده در آب پراکنده شده و همچنین به عنوان یک افزودنی نرم کننده بسیار موثر عمل می کند. VINNAPAS 5014 F برای فرمول بندی سیستم های کفپوش سیمانی مانند ترکیبات کف خود تراز کننده ایده آل است. VINNAPAS 5014 F حاوی یک پرکننده معدنی خوب به عنوان یک عامل آنتی بلاکینگ است و بدون افزودن حلال های آلی ، نرم کننده ها و عوامل تشکیل دهنده فیلم تولید می شود.

 

VINNAPAS 5014 F یک چسب پلیمری آلمانی سخت با کیفیت بالا است و همچنین یک افزودنی پلاستی سایزری بسیار موثر است. هنگامی VINNAPAS 5014 F به مخلوط اضافه می شود ، نیازی به افزودن پلاستی سایزرهای تجاری نیست. VINNAPAS 5014 F به ویژه برای فرمولاسیون ترکیبات کف خود تراز شونده مناسب است.

Vinnapas 5014 F جدید دو عملکرد را در یک ترکیب می کند ، زیرا نه تنها یک چسب پلیمری بلکه یک فوق روان کننده است. Vinnapas 5014 F جدید باعث افزایش پایداری ترکیب در برابر آب اضافی و کاهش انقباض ملات های سیمانی می شود. رئولوژی نازک شدن برشی Vinnapas 5014 F ویژگی های پمپاژ را برای کاربرد ماشین بهبود می بخشد. این ایده آل برای فرمول بندی ترکیبات خودکار تراز شونده کارآمد و قابل پمپاژ است.

لاتکـس، دیسپرسیون کلوئیـدی ذرات پلیمـری بـا قطـر چنـد صـدنانومتــر در آب اســت کــه در صــورت پايــداری، باوجــود حــرکات براونــی  Brownian Motion در اثــر عــدم تعــادل  نیــرو بیــن ذرات کلوئیــدی و مولکول  هــای حــال محیــط، در درازمــدت ته  نشــین نمی شــود .مصــرف لاتکــس در  سراســر جهــان بــه طــور چشــمگیری افزايــش يافتــه اســت.  تولیـد لاتکـس در سـال 1995  شش میـون تـن بـوده و امـروزه  بــه بیش از  25 میلیــون تــن در ســال رســیده اســت. لاتکــس را  می تــوان از طريــق پلیمری شــدن امولســیونی طیــف وســیعی  از مونومرهــا ماننــد  اکریلات (متیــل متاکريــات، بوتیــل اکريـات، اتیـل هگزيـل اکريـات،) اسـتايرن، وينیـل اسـتات، بوتــادی ان و همچنیــن کوپلیمرهــا تهیــه کــرد. بهره گیــری از سـامانه های پايـه آبـی بـه دلیـل رفـع مشـکل اشـتعال پذيری و سـمیت ناشـی از حال هـای  فـرار آلـی از يک سـو و کاهش  هزينــه از ســوی ديگــر، توجــه محققــان و صنعتگــران را بــه  خــود جلــب کــرده اســت. لاتکس هــا در زمینه  هــای متنــوع  همچــون داروســازی، رنــگ، پوشــش، جوهرچــاپ، درزگیــر  و افزودنــی ســاختمانی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.بــه عــاوه، بــه دلیــل گرانــروی کــم دیسپرسیون  هــای لاتکســی،  می  تــوان از مقــدار بیشــتری جامــد اســتفاده کــرد. ايــن امــر بــه کاهــش زمــان فراينــد پوشــش دهی زيرآينــد می انجامــد.  ايــن ذرات معمــولاً حــدود  50درصــد از وزن دیسپرسیون را  تشــکیل می  دهنــد . بــه منظــور بهبــود خــواص ايــن  پوشــش ها،  عمومــا از دو پلیمــر بــا دمــای انتقــال شیشــه ای   Tg ، Glass Transition پايیــن و بــالا اســتفاده می شــود  کــه جــزء دارای  Tgپايیــن مســئولیت جلوگیــری از رشــد  تــرک و اتلاف انــرژی ضربــه بــه صــورت گرمــا و جــزء  دارای   Tgبــالا مســئولیت حفــظ خــواص مکانیکــی فیلــم  را بــر عهــده دارد. بــه منظــور تشــکیل فیلــم يکپارچــه  لاتکســی کنتــرل عواملــی همچــون پايــداری، قابلیــت تغییــر شـکل، مـدول و قابلیـت ائتـاف ذرات ضـروری اسـت.در غیــر ايــن صــورت، احتمــال ايجــاد شکســت هايی نظیــر ترک خوردگـی، خـرد شـدن و چروکیدگـی در سـطح وجـود دارد. بـا طراحـی مناسـب اجـزا و شـرايط خشـک شـدن ايـن ســامانه ها می تــوان از مزايــای متعــدد  آنهــا بهــره بــرد. 

تماس بگیرید

بدون امتیاز

این محصول از لحاظ عملکردی مشابه بهبوددهنده چسبندگی Eastman CPO 343-3 شرکت ایستمن می باشد.

HARDLEN® Adhesion Promoters:

HARDLEN® is resin grafted with Chlorine/and (or) maleic anhydride (CPO). HARDLEN® is designed to bond to polypropylene and other olefin-based (low surface energy) substrates including ABS, EPDM, PE, TPO, steel, and aluminum.

 

Advantages:

Adds adhesiveness to polyolefin without corona treatment, flame treatment, or any other surface treatment.

 

Can be blended with other resins, and used as pigment dispersed type coatings, ink vehicles, and other types of adhesives.

 

Our water-based and solvent-based products can be custom formulated to meet specific application requirements for viscosity, molecular weight properties and other performance standards such as weathering, humidity, water, alcohol and gasoline resistance.

 

Applications:

Paints:

OEM bumper primer, Refinish, Automotive interior paint, Spray paint (house, industrial)

 

Adhesives:

Automotive interior adhesive Metal paints and coatings =washer primer, Al Pouch (Aluminum foil+ PP film), Lithium ion battery package Roofing (TPO+ textile) Glass and TPO for Automotive (AGT)

 

Coatings:

UV-primer, Inks, hot-stamping, hot-melt, co-extrusion laminations, and WPC (wood deck plastic composite), Surface coatings of PP films

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

SILRES® BS 1306 is a solventless water-thinnable emulsion of a polysiloxane modified with functional silicone resin. It is an additive used in the manufacture of aqueous masonry coatings and aqueous primers to enhance water repellency, water resistance and water-vapour permeability. It also improves the processability and antiblock characteristics of the aqueous coatings. It is applied in coatings, facade coatings, plasters, silicate, silicate emulsion paints and silicone resin emulsion paints.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader