حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 1 الی 15 کالا از 15 ( 1 صفحه)
بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

 رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

 

رزین پلی وینیل استات

پلی وینیل استات با فرمول کلی [-CH2CH(OOCCH3)-]n یک پلیمر ترموپلاست، بدون رنگ و بو و غیرسمی و قابل اشتعال است که از پلیمریزاسیون منومرهای وینیل استات در حضورکاتالیزورهای پراکسید تولید می شود. این رزین در آب نامحلول است و به صورت امولسیون در آب در می آید. در روغن ها، چربی ها و گازوئیل نا محلول است و در الکل هایی با وزن مولولی کم، استرها، بنزن وهیدروکرنهای کلردار قابل حل است.

رزین پلی وینیل استات به تنهایی و یا اصلاح شده با پلی وینیل الکل و پلی وینیل استال و یا به صورت کوپلیمر با اتیلن، دی بوتیل مالئات، دی بوتیل فیومارات و یا کوپلیمر با آکریلات ها در تولید رنگ های امولسیونی نظیر رنگ پلاستیک و رنگ نمای خارجی ساختمان و چسب سازی ها به کار می روند. آهار پارچه، پوشش های کاغذ، چسب چوب، چسب شیشهو مواد افزودنی عامل استحکام سیمان نیز از موارد مصرف رزین پلی وینیل استات است.

ظاهر این رزین شیری بوده و پس از خشک شدن به صورت فیلم شفاف روی سطح ظاهر می شود. فیلم حاصل چسبندگی بسیار خوبی روی مصالح ساختمانی دارد.

خصوصیت مهم فیلم وینیل استات قابلیت نفوذ بخار در آن است که اجازه می دهد بدون این که فیلم تشکیل شده پوسته یا ورقه ورقه شود بخار آب از آن عبور نماید.

 

(Redisersible Powde Polymers) یا “رزین های پودری با قابلیت دیسپرس شدن مجدد” که به اختصار RDP و یا “رزین پودری” به آنها اطلاق می شود طی چند دهه ی اخیر به صنعت شیمی ساختمان اضافه شده و اکنون تقریبا در کلیه ی ملات های نوین جزو لاینفک فرمول گردیده است.

این محصولات در طیف وسیعی از ملات های تک جزیی (و 2 جزیی) ساختمانی از قبیل چسب های کاشی، ملات های بندکشی، ملات های آب بند، ملات های ترمیمی، پوشش های تزیینی نما (cosmetic mortars) و … کاربرد دارند. این رزین ها اغلب بر پایه کوپلیمر یا ترپلیمر های وینیل استاتی اند و در برخی مواقع بر پایه اکریلیک نیز عرضه می شوند. در حالی که استحکام و مقاومت مکانیکی از سوی بایندر های هیدرولیک (سیمان، گچ، آهک) تامین می گردد، این پلیمر های خواصی مانند چسبندگی بین بایندر و سیلیس (و یا ماسه) و نیز ملات و بستر را فراهم می سازند. از آنجایی که بیندر های هیدرولیک ساختار خشک و شکننده دارند RDP انعطاف پذیری نهایی محصول را نیز افزاش می دهد تا اثرات ناشی از انقباض و انبساط حرارتی و نیز تکان های ریز باعث کاهش چسبندگی و یا ترک در ملات نگردد.

با ابداع و نیز به کارگیری رزین های پودری گام بزرگی برای توسعه ی ملات های تک جزیی برداشته شد. ملات های تک جزیی مزایای غیر قابل انکاری نسبت به ملات های دو جزیی دارد که برخی از آن ها به شرح ذیل می باشد:

  • جایگزینی اختلاط در کارخانه (in factory) با محل پروژه (in site): با استفاده از ملات های خشک خطای انسانی در هنگام اختلاط بسیار کاهش می یابد زیرا اختلاط قبلا در محل کارخانه انجام شده است.
  • کاهش آسیب ها و هزینه های حمل و نقل: از آنجایی که ملات های خشک فاقد آب هستند بسته بندی در پاکت انجام می شود و حجم موثر بیشتری نسبت به ملات های دو جزیی قابل حمل است.
  • افزایش کیفیت نهایی محصول: به علت تنوع در پلیمر (های) انتخابی و نیز محدودیت بسیار کم در میزان افزودن پلیمر (ار آنجایی که فرم پلیمر جامد است و فاقد آب می باشد) تقریبا در کلیه ی کاربری ها ملات های تک جزیی کیفیت بالاتری نسبت به ملات های دو جزیی ارایه می کنند. حتی در مواردی که تمایل به استفاده از رزین های امولسیونی باشد توصیه می گردد در جزء پودری نیز از رزین پودری استفاده گردد (از قبیل ملات های آب بند).
  • کاهش دور ریز محصول در هنگام اختلاط و اجرا

 

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

VINNAPAS 5014 F یک دیسپرسیون پودر پلیمری نرم به اصلاح RDP یا  Redisersible Powde Polymers بر اساس وینیل استات و اتیلن با خاصیت نرم شدن فوری به ویژه برای سیستم های قابل پمپاژ است.

VINNAPAS 5014 F یک پودر کوپلیمر وینیل استات و اتیلن است. این ماده در آب پراکنده شده و همچنین به عنوان یک افزودنی نرم کننده بسیار موثر عمل می کند. VINNAPAS 5014 F برای فرمول بندی سیستم های کفپوش سیمانی مانند ترکیبات کف خود تراز کننده ایده آل است. VINNAPAS 5014 F حاوی یک پرکننده معدنی خوب به عنوان یک عامل آنتی بلاکینگ است و بدون افزودن حلال های آلی ، نرم کننده ها و عوامل تشکیل دهنده فیلم تولید می شود.

 

VINNAPAS 5014 F یک چسب پلیمری آلمانی سخت با کیفیت بالا است و همچنین یک افزودنی پلاستی سایزری بسیار موثر است. هنگامی VINNAPAS 5014 F به مخلوط اضافه می شود ، نیازی به افزودن پلاستی سایزرهای تجاری نیست. VINNAPAS 5014 F به ویژه برای فرمولاسیون ترکیبات کف خود تراز شونده مناسب است.

Vinnapas 5014 F جدید دو عملکرد را در یک ترکیب می کند ، زیرا نه تنها یک چسب پلیمری بلکه یک فوق روان کننده است. Vinnapas 5014 F جدید باعث افزایش پایداری ترکیب در برابر آب اضافی و کاهش انقباض ملات های سیمانی می شود. رئولوژی نازک شدن برشی Vinnapas 5014 F ویژگی های پمپاژ را برای کاربرد ماشین بهبود می بخشد. این ایده آل برای فرمول بندی ترکیبات خودکار تراز شونده کارآمد و قابل پمپاژ است.

لاتکـس، دیسپرسیون کلوئیـدی ذرات پلیمـری بـا قطـر چنـد صـدنانومتــر در آب اســت کــه در صــورت پايــداری، باوجــود حــرکات براونــی  Brownian Motion در اثــر عــدم تعــادل  نیــرو بیــن ذرات کلوئیــدی و مولکول  هــای حــال محیــط، در درازمــدت ته  نشــین نمی شــود .مصــرف لاتکــس در  سراســر جهــان بــه طــور چشــمگیری افزايــش يافتــه اســت.  تولیـد لاتکـس در سـال 1995  شش میـون تـن بـوده و امـروزه  بــه بیش از  25 میلیــون تــن در ســال رســیده اســت. لاتکــس را  می تــوان از طريــق پلیمری شــدن امولســیونی طیــف وســیعی  از مونومرهــا ماننــد  اکریلات (متیــل متاکريــات، بوتیــل اکريـات، اتیـل هگزيـل اکريـات،) اسـتايرن، وينیـل اسـتات، بوتــادی ان و همچنیــن کوپلیمرهــا تهیــه کــرد. بهره گیــری از سـامانه های پايـه آبـی بـه دلیـل رفـع مشـکل اشـتعال پذيری و سـمیت ناشـی از حال هـای  فـرار آلـی از يک سـو و کاهش  هزينــه از ســوی ديگــر، توجــه محققــان و صنعتگــران را بــه  خــود جلــب کــرده اســت. لاتکس هــا در زمینه  هــای متنــوع  همچــون داروســازی، رنــگ، پوشــش، جوهرچــاپ، درزگیــر  و افزودنــی ســاختمانی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.بــه عــاوه، بــه دلیــل گرانــروی کــم دیسپرسیون  هــای لاتکســی،  می  تــوان از مقــدار بیشــتری جامــد اســتفاده کــرد. ايــن امــر بــه کاهــش زمــان فراينــد پوشــش دهی زيرآينــد می انجامــد.  ايــن ذرات معمــولاً حــدود  50درصــد از وزن دیسپرسیون را  تشــکیل می  دهنــد . بــه منظــور بهبــود خــواص ايــن  پوشــش ها،  عمومــا از دو پلیمــر بــا دمــای انتقــال شیشــه ای   Tg ، Glass Transition پايیــن و بــالا اســتفاده می شــود  کــه جــزء دارای  Tgپايیــن مســئولیت جلوگیــری از رشــد  تــرک و اتلاف انــرژی ضربــه بــه صــورت گرمــا و جــزء  دارای   Tgبــالا مســئولیت حفــظ خــواص مکانیکــی فیلــم  را بــر عهــده دارد. بــه منظــور تشــکیل فیلــم يکپارچــه  لاتکســی کنتــرل عواملــی همچــون پايــداری، قابلیــت تغییــر شـکل، مـدول و قابلیـت ائتـاف ذرات ضـروری اسـت.در غیــر ايــن صــورت، احتمــال ايجــاد شکســت هايی نظیــر ترک خوردگـی، خـرد شـدن و چروکیدگـی در سـطح وجـود دارد. بـا طراحـی مناسـب اجـزا و شـرايط خشـک شـدن ايـن ســامانه ها می تــوان از مزايــای متعــدد  آنهــا بهــره بــرد. 

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین ها نگهداری رنگ را برروی سطوح دارندو خاصیت چسبندگی به رنگ می دهند         

   رزین های پایه آب : این نوع رزین ها از نوع امولسیونی محلول در آب بوده و بر پایه های مختلف عرضه می گردند

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رزین سیلیکون SILRES BS 45 شرکت واکر آلمان یک رزین پایه آب امولسیونی است که برای ساخت رنگ های امولسیونی از قبیل  آکریلیک های نمای داخل و بیرون ، رولتکس ، کنیتکس، محصولات کچی و ....غیره کاربرد دارد . این رزین باعث ایجاد تنفس پذیری پوشش ساخته شده نسبت به گاز CO2 و بخارات آب  می گردد و همچنین چرک و جرم پذیری کاهش یافته و طول عمر پوشش ساخته شده را افزیش می یابد. رزین سیلیکون SILRES BS 45 می تواند به صورت یک لایه پرایمر نیز بر روی رنگ از قبل اعمال شده به کار رود. رزین سیلیکون SILRES BS 45 باعث ایجاد آبگریزی در پوشش ساخته شده می شود.

تماس بگیرید

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader