حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 1 الی 1 کالا از 1 ( 1 صفحه)
بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

VINNAPAS 5014 F یک دیسپرسیون پودر پلیمری نرم به اصلاح RDP یا  Redisersible Powde Polymers بر اساس وینیل استات و اتیلن با خاصیت نرم شدن فوری به ویژه برای سیستم های قابل پمپاژ است.

VINNAPAS 5014 F یک پودر کوپلیمر وینیل استات و اتیلن است. این ماده در آب پراکنده شده و همچنین به عنوان یک افزودنی نرم کننده بسیار موثر عمل می کند. VINNAPAS 5014 F برای فرمول بندی سیستم های کفپوش سیمانی مانند ترکیبات کف خود تراز کننده ایده آل است. VINNAPAS 5014 F حاوی یک پرکننده معدنی خوب به عنوان یک عامل آنتی بلاکینگ است و بدون افزودن حلال های آلی ، نرم کننده ها و عوامل تشکیل دهنده فیلم تولید می شود.

 

VINNAPAS 5014 F یک چسب پلیمری آلمانی سخت با کیفیت بالا است و همچنین یک افزودنی پلاستی سایزری بسیار موثر است. هنگامی VINNAPAS 5014 F به مخلوط اضافه می شود ، نیازی به افزودن پلاستی سایزرهای تجاری نیست. VINNAPAS 5014 F به ویژه برای فرمولاسیون ترکیبات کف خود تراز شونده مناسب است.

Vinnapas 5014 F جدید دو عملکرد را در یک ترکیب می کند ، زیرا نه تنها یک چسب پلیمری بلکه یک فوق روان کننده است. Vinnapas 5014 F جدید باعث افزایش پایداری ترکیب در برابر آب اضافی و کاهش انقباض ملات های سیمانی می شود. رئولوژی نازک شدن برشی Vinnapas 5014 F ویژگی های پمپاژ را برای کاربرد ماشین بهبود می بخشد. این ایده آل برای فرمول بندی ترکیبات خودکار تراز شونده کارآمد و قابل پمپاژ است.

لاتکـس، دیسپرسیون کلوئیـدی ذرات پلیمـری بـا قطـر چنـد صـدنانومتــر در آب اســت کــه در صــورت پايــداری، باوجــود حــرکات براونــی  Brownian Motion در اثــر عــدم تعــادل  نیــرو بیــن ذرات کلوئیــدی و مولکول  هــای حــال محیــط، در درازمــدت ته  نشــین نمی شــود .مصــرف لاتکــس در  سراســر جهــان بــه طــور چشــمگیری افزايــش يافتــه اســت.  تولیـد لاتکـس در سـال 1995  شش میـون تـن بـوده و امـروزه  بــه بیش از  25 میلیــون تــن در ســال رســیده اســت. لاتکــس را  می تــوان از طريــق پلیمری شــدن امولســیونی طیــف وســیعی  از مونومرهــا ماننــد  اکریلات (متیــل متاکريــات، بوتیــل اکريـات، اتیـل هگزيـل اکريـات،) اسـتايرن، وينیـل اسـتات، بوتــادی ان و همچنیــن کوپلیمرهــا تهیــه کــرد. بهره گیــری از سـامانه های پايـه آبـی بـه دلیـل رفـع مشـکل اشـتعال پذيری و سـمیت ناشـی از حال هـای  فـرار آلـی از يک سـو و کاهش  هزينــه از ســوی ديگــر، توجــه محققــان و صنعتگــران را بــه  خــود جلــب کــرده اســت. لاتکس هــا در زمینه  هــای متنــوع  همچــون داروســازی، رنــگ، پوشــش، جوهرچــاپ، درزگیــر  و افزودنــی ســاختمانی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.بــه عــاوه، بــه دلیــل گرانــروی کــم دیسپرسیون  هــای لاتکســی،  می  تــوان از مقــدار بیشــتری جامــد اســتفاده کــرد. ايــن امــر بــه کاهــش زمــان فراينــد پوشــش دهی زيرآينــد می انجامــد.  ايــن ذرات معمــولاً حــدود  50درصــد از وزن دیسپرسیون را  تشــکیل می  دهنــد . بــه منظــور بهبــود خــواص ايــن  پوشــش ها،  عمومــا از دو پلیمــر بــا دمــای انتقــال شیشــه ای   Tg ، Glass Transition پايیــن و بــالا اســتفاده می شــود  کــه جــزء دارای  Tgپايیــن مســئولیت جلوگیــری از رشــد  تــرک و اتلاف انــرژی ضربــه بــه صــورت گرمــا و جــزء  دارای   Tgبــالا مســئولیت حفــظ خــواص مکانیکــی فیلــم  را بــر عهــده دارد. بــه منظــور تشــکیل فیلــم يکپارچــه  لاتکســی کنتــرل عواملــی همچــون پايــداری، قابلیــت تغییــر شـکل، مـدول و قابلیـت ائتـاف ذرات ضـروری اسـت.در غیــر ايــن صــورت، احتمــال ايجــاد شکســت هايی نظیــر ترک خوردگـی، خـرد شـدن و چروکیدگـی در سـطح وجـود دارد. بـا طراحـی مناسـب اجـزا و شـرايط خشـک شـدن ايـن ســامانه ها می تــوان از مزايــای متعــدد  آنهــا بهــره بــرد. 

تماس بگیرید

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader