حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 401 الی 416 کالا از 455 ( 29 صفحه)
بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

Dispex® Ultra PA 4550 is a clear, slightly yellowish liquid high-molecular-weight dispersing agent. This product stabilizes the pigment dispersion of inorganic and organic pigments and improves gloss, color strength, flocculation stability, and anti-flooding behavior. Dispex® Ultra PA 4550 is pH-independent and has a broad compatibility in most commonly used water-based coatings. It is completely water-soluble and does not need to be neutralized.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

ضدشره Dapro BEZ 75 مانع از شره رنگ و رسوب پیگمنت و فیلرها در پوشش می شود . ضدشره Dapro BEZ 75 قابل کاربرد برای تمامی رنگهای پایه حلال آلکیدی ، اپوکسی ، نیتروسلولزی ، آلکید ملامین ، کلروکائوچو می باشد.میزان مصرف ضد شره Dapro BEZ 75  بین 0.2 الی 1 درصد وزن کل فرمولاسیون است.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

امروزه كاربرد پوششهاي رسانا جريان الكتريكي آنتي استاتيك به ويژه كفپوش هاي آنتي استاتيك در حال افزايش است. گسترش روزافزون و همه جانبه صنايع الكترونيـك و ديگـر صـنايع وابـسته در همـه ابعـاد زندگي روزانه بشر، توسعه و تحقيق براي يافتن راهها و تركيبات جديد، ومـو ثر و در عـين حـال بـا قيمـت مناسـب بـراي توليـد پوشـشهـاي آنتي استاتيك، امري غير قابـل اجتنـاب مـيباشـد. زيـرا پوشـشهـاي پليمري رايج نظير اپوكسي ها، پلي يورتانها ذاتاً خاصيت حبس كنندگي بار الكتريكي را دارند.

پوششهاي آنتي استاتيك را ميتوان با انجام اصلاحات و تغييراتـي به عنوان پوششهاي مانع ايجاد تداخل امواج نيز به كار برد.
علل اصلي استفاده از اين پوششها شامل موارد زير ميباشد .
- تجمع گرد و غبار روي سطح و تأثير منفي بر نماي ظاهري.
- تاثير بـر عملكـرد دسـتگاههـاي الكترونيكـي، تخريـب قطعـات و دستگاههاي الكترونيكي حساس به شوك
- از دست رفتن اطلاعات موجود بر روي حافظه ها
- ايجاد صدمه و جراحت ناشي از شوك الكتريكي
- بروز انفجار و آتش سوزي در انبارهاي تسليحات، آشيانه هاي هواپيما و محيطهاي حاوي مواد قابل انفجار

فرآيند ايجاد بار الكتريكي ساكن بسيار ساده است بدين صورت كه هرگاه دو سطح ناهمسان در تماس با يكديگر قرار بگيرند و بـه عبـارت بهتر ميان آنها اصطكاك وجود داشته باشد، بار الكتريكي ساكن ايجـاد مي .شود حتي هنگام راه رفتن بر روي سطوح داراي كفپوش به آساني بار الكتريكي سـاكن ايجـاد مـيشـود. امـا در صـورتي كـه كفپوش و ماده چسبنده آن به زمين رسانا باشند بار الكتريكي توليـد شده به سادگي به زمين منتقل مي شود. اگر كفپوش و ماده چـسبنده آن داراي مقاومت الكتريكي بالايي باشند، بار ساكن ايجـاد شـده روي سطح باقي ميماند و خطر ايجاد مي كنـد. در نتيجـه بـه پوشـشي كـه داراي ميزان خاصي از هدايت الكتريكي باشـد و بتوانـد بـار الكتريكـي سـاكن ايجاد شـده را بـه زمـين هـدايت يـا پخـش نمايـد پوشـش آنتي استاتيك گفته مي شود.

پوششهاي آنتي استاتيك برحسب ميزان هدايت الكتريكي به سـه دسته زير تقسيم ميشوند:
 

رسانای جریان الکتریکی 2.5*10^4-10^6  اهم

پخش کننده بار الکتریکی 10^6-10^9  اهم

نارسانا  10^9< اهم

ما از نظر تئوري اساساً سـه روش جهـت افـزايش ميـزان هـدايت  الكتريكي يك پوشش وجود دارد :

- استفاده از پليمرهاي ذاتاً رسانا به عنوان ماتريس اصلي پليمري

-افزايش و تركيب مواد افزودني رسانا در شبكه پليمري

-تركيب دو روش فوق

در ميان روشهاي فوق استفاده از مواد افزودنـي رسـاناي جريـان الكتريسيته مانند پودرهاي فلزي، گرافيت، دوده (کربن بلک)و اخيـراً نانولولـه كربن داراي كاربرد صنعتي قابل توجهي است.

 

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader